254428764

√    رعایت ارزش های انسانی​​​​​​​

√    تعامل سازنده با رقبا

√    تعهد به رعایت استانداردهای ایمنی و زیست محیطی

√    رعایت قوانین ملی و بین المللی​​​​​​​

√     خلاقیت و نوآوری​​​​​​​

√    شایسته سالاری​​​​​​​

√    تکریم کارکنان و مشتریان

√    ایجاد حس مالکیت مادی و معنوی در پرسنل

√    توسعه فرهنگ مشارکت و یادگیری​​​​​​​

بیانیه ارزش ها