254428764

 متيل دي فنيل دي ايزوسيانات (MDI)  يك تركيب آروماتيك از خانوادة دي ايزوسيانات ها است. 
کاربردهاي متيل دي فنيل دي ايزوسيانات (MDI):
 ایزوسیانات با پلی اول واكنش داده و فوم پلي‌يورتان را توليد مي‌كند. فوم هاي سخت پلي يورتان عايقهاي حرارتي بسيار خوبي هستند كه در يخچال ها و فريزرها ، ساندویچ پانلها، عایق دور لوله های انتقال نفت و گاز، فوم اسپری استفاده مي شوند.
این محصول در دو نوع ایرانی و خارجی قابل ارائه است.

 متيل دي فنيل دي ايزوسيانات (MDI)  يك تركيب آروماتيك از خانوادة دي ايزوسيانات ها است. 
کاربردهاي متيل دي فنيل دي ايزوسيانات (MDI):
 ایزوسیانات با پلی اول واكنش داده و فوم پلي‌يورتان را توليد مي‌كند. فوم هاي سخت پلي يورتان عايقهاي حرارتي بسيار خوبي هستند كه در يخچال ها و فريزرها ، ساندویچ پانلها، عایق دور لوله های انتقال نفت و گاز، فوم اسپری استفاده مي شوند.
این محصول در دو نوع ایرانی و خارجی قابل ارائه است.